شیخ احمد سعادی زاده

دانش اموخته رشته دعوت و اصول دین

مسئول آموزش معاونت قرانی مجتمع صابرین خنج

https://instagram.com/ahmadsaadi