شیخ عادل دربه

دانش آموخته رشته قراآت از دانشکده امام شاطبی