شیخ عارف پیر گوچی
دانش آموخته رشته قراآت از دانشکده امام شاطبی