شیخ فاروق زنگیان

دانش آموخته رشته قراآت از دانشکده امام شاطبی

معاونت قرآنی مجتمع علمی فرهنگی صابرین خنج

استاد تجوید و مقامات دوره های تربیت مربی

اینستاگرام:

https://www.instagram.com/faroogh_almoqami/