شیخ محمد کنگانی

دانش آموخته رشته قراآت از دانشکده امام شاطبی

دانش آموخته کارشناسی ارشد گرایش تفسیر

استاد دانشکده شریعت و معاونت اجتماعی مجتمع دینی کنگان

دانش آموخته کارشناسی ارشد فقه و حقوق
دانشجوی کارشناسی ارشد تفسیر معهد عالی
دانش آموخته لیسانس قراآت

مدرّس قسم عالی شریعت معهد عالی

https://instagram.com/m.h.a.kangani