پایه

۹۹ هزار تومان/ در ماه

استاندارد

۱۹۹ هزار تومان/ در ماه

حرفه ای

۲۹۹ هزار تومان/ در ماه