پایه

۹۹ هزار تومان/ در ماه

استاندارد

۱۹۹هزار تومان/ در ماه

حرفه ای

۲۹۹هزار تومان/ در ماه