شرایط اعطای مدرک پایان دوره سطح یک:

  1. کسب نمره قبولی در آزمون جزریه
  2. کسب نمره قبولی در آزمون قراءت مجوده
  3. کسب نمره قبولی در آزمون مقامات
  4. حضور کامل و منظم در کلاس
  5. حداقل نمره جهت اعطای مدرک 70 از 100 می باشد.